Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů


1. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.


2. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme společnost Digicamp s.r.o.  IČ: 06176160, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277522. Jsme vzdělávací společnost provozující marketingové kurzy a e-learningový portál a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.


3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

V případě, že jste naším zákazníkem/uživatelem našich služeb, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. objednávka kurzu, či přihlášení k odběru obsahových newsletterů, přihlášení do e-learningového portálu), resp. v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání služby. Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb. Zpravidla tak můžeme zpracovávat následující osobní údaje (přesný rozsah zpracovávaných údajů závisí zejména na charakteru objednané služby a informacích, které nám sami poskytnete):


V případě, že jste návštěvníkem našich webových stránek, můžeme zpracovávat zejména níže uvedené údaje.

V případě, že jste naším obchodním partnerem, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné spolupráce. Zejména se jedná o následující osobní údaje:


4. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

V závislosti na tom, zda jste naším zákazníkem, návštěvníkem našich webových stránek nebo obchodním partnerem, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro níže uvedené účely zpracování.
 

4.1. Zákazník / Uživatel služeb

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 


Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení


Oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 


Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení


4.2. Návštěvník webových stránek Digicamp

Oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení


Souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení


4.3. Obchodní partner

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení


Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

Oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení


5. Jaké zdroje využíváme k získání Vašich údajů?
 

Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáváme přímo od Vás při uzavírání smlouvy či v průběhu trvání smluvního vztahu mezi námi, popřípadě v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů) anebo v rámci vedení individuální komunikace (písemné či telefonické) s Vámi. V odůvodněných případech o Vás můžeme vyhledávat informace i z otevřených zdrojů, seznamů a rejstříků, jako je obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík atd.


6. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro navázání obchodního vztahu a/nebo zpřístupnění některé služby je však předání některých osobních údajů vyžadováno. Pokud nám je nepředáte, nebude možné obchodní vztah navázat a/nebo službu poskytnout.

Současně platí, že zpracování informací o návštěvnících našich webových stránek, které jsou často anonymní a neumožňují Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje poskytovat některé naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám své údaje neposkytnete, může se stát, že některé naše online služby nebudeme schopni poskytovat zdarma, popř. že je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše služby využívat.


7. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.


Partneři, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, mohou být podle povahy jimi poskytovaných služeb v postavení:


Mezi poskytovatele třetích stran patří tito poskytovatelé:

 

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Tyto orgány budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci.

Na Vaši žádost Vám poskytneme informace o příjemcích Vašich osobních údajů.


8. Jsou vaše osobní údaje předány do tzv. třetích zemí?
 

Vzhledem k tomu, že poskytujeme celou řadu služeb v online prostředí, kde často dochází k přenosu dat po celém světě, může se stát, že v rámci poskytování služeb nebo v rámci našeho obchodního vztahu budou Vaše osobní údaje předány do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii. V takovém případě předáváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů, příjemce Vašich osobních údajů je vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.


9. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. Digicamp používá následující kritéria pro určení doby zpracování:

 

10. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
 

Zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které je chrání před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována. Pro lepší zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k nim chráněn heslem a údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Pravidelně ověřujeme, zda systémy používané ke zpracování osobních údajů neobsahují slabá místa či nebyly vystaveny útoku.

Bez ohledu na výše uvedené prosím vezměte na vědomí, že v prostředí internetu není objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování proto nejsme schopni Vaše osobní údaje 100% ochránit. Bezpečnost Vašich osobních údajů zvýšíte zejména tím, že budete používat jedinečná hesla a tato hesla pravidelně měnit. Vaše hesla a další přístupové údaje prosím uchovávejte v tajnosti a dodržujte základní bezpečnostní zásady. Mějte vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace pro sdělování důvěrných informací.


11. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
 

Právo na informace

Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 Nařízení. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje budeme i nadále zpracovávat.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


12. Jak nás můžete kontaktovat?
 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře dostupného ZDE nebo písemně na naší adrese: Digicamp s.r.o. Korunní  2569/108, 101 00 Praha 10, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktovat nás můžete též na e-mailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů: [email protected].

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.