Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Společnost Digicamp s.r.o. IČ: 06176160, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277522, zastoupená Janem Maškem (dále jen „Společnost“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“). Podmínky upravují poskytování marketingových kurzů společnosti Digicamp.

Kurzy nejsou určeny pro osoby, které nejsou firemním zákazníkem společnosti Vodafone Czech Republic a.s.


2. Klíčové pojmy

Veškerá prezentace služeb (dále jen „kurz“) umístěná na webové stránce https://www.vodafone.cz/v-hub/digiakademie/ je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít smlouvu o poskytnutí ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obsahuje informace o kurzech, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít smlouvu o poskytnutí kurzu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání kurzu vyplní zájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o názvu objednaného kurzu a cena kurzu.

Před zasláním objednávky Společnosti je zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zájemce vložil, a to i s ohledem na možnost zájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky může zájemce zadat promo kupon, který umožní zájemci získat slevu na zvolený kurz.

Objednávku odešle zájemce Společnosti kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zájemce“).

Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství kurzů, výše ceny) požádat zájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi Společností a Zájemcem vzniká doručením přijetí registrace na kurz (akceptací), jež je prodávajícím zasláno zájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce.

Zájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Společnost má právo odmítnout objednávku zájemce v případě, že zájemce není firemním zákazníkem společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Zájemci jsou povinni při registraci uvádět pravdivé údaje a udržovat je pravdivé po celou dobu svého působení. Uvádění falešných údajů může vést k vymazání účtu.

Objednávka s falešně uvedenými údaji je neplatná.

Je přísně zakázáno sdílet neveřejný obsah (tedy obsah je určen pouze pro firemní zákazníky Vodafone Czech Republic a.s.). se třetími osobami. Zejména se to týká e-learningové platformy, videoobsahu, prezentací a dalších materiálů k nim poskytovaným.

Zneužívání jakékoliv chyby v systému je přísně zakázáno. Obsah kurzu Online Marketing je autorským dílem patřícím Digicamp s.r.o.. Obsah kurzu Digitální Podnikání je autorským dílem pařícím Vodafone Czech Republic a.s. Je zakázáno jej upravovat, kopírovat, přeprodávat či dokonce vydávat za svůj.


2. Cena kurzu a platební podmínky

Cenu kurzu dle kupní smlouvy může uhradit zájemce Společnosti následujícími způsoby:

- kurzy jsou výhradně určené pro firemní zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., a těmto zákazníkům, jsou nabízené kurzy, dostupné zdarma. Úhrada samotného kurzu provedou zákazníci formou zadání propagačního kupónu na stránce registrace do kurzu.

Po přidání propagačního kupónu bude cena kurzu snížena na 0 Kč a zájemci mohou dokončit objednávku kurzu bez nutnosti zadávání platebních údajů, čísla platebních karet, a dalších platebních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnou objednávku osoby, která není firemním zákazníkem Vodafone Czech Republic a.s. . V případě, že dojde k úhradě kurzu prostřednictvím platební brány, umístěné na webové prezentaci, Společnost ihned kontaktuje kupujícího a zjistí, zda se jedná o firemního zákazníka společnosti Vodafone Czech Republic a.s.. V případě, že bude zájemce mít právo na kurz zdarma, a bude mít k dispozici platný propagační kupón, Společnost vrátí celou částku zpět zájemci na jeho účet.

V případě, že kupující, který není firemním zákazníkem Vodafone Czech Republic a.s., se rozhodne kurz zakoupit, je povinen zaplatit dodavateli celou částku za kurz, která je uvedena v detailu příslušného online kurzu na vodafonedigiakademie.digicamp.cz.

Kurzovné je možné uhradit platební kartou. Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese vodafonedigiakademie.digicamp.cz. 


3. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy vrátí Společnost peněžní prostředky (případně poměrnou část) přijaté od zájemce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zájemcem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Společnost je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zájemcem i jiným způsobem, pokud s tím zájemce bude souhlasit a nevzniknou tím zájemci další náklady.

Nárok na úhradu škody vzniklé na kurzu je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku zájemce na vrácení ceny.

V případě, že kupující absolvoval kurz ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, právo na odstoupení zaniká.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je Společnost také oprávněna kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí kurzu (nastoupení na kurz) zájemcem. V takovém případě vrátí Společnost zájemci cenu kurzu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zájemcem.

V případě, že firemní zákazník Vodafone Business zakoupí kurz, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení částky zpět na účet.


4. Propagační kupóny

Společnost si vyhrazuje právo poskytnout zájemcům vouchery / propagační kupóny. Použití voucheru odemkne konkrétní kurzy tomu, kdo voucher použil. Vouchery jsou nepřenosné a jsou dostupné pouze pro firemní zákazníky Vodafone Czech Republic a.s. Zájemci nemají nárok na vouchery automaticky. Vouchery Společnost poskytuje zcela dobrovolně (např. v rámci marketingových akcí). Společnost nenese odpovědnost za nefunkční vouchery či vouchery, které zájemce nestihl využít po dobu platnosti.


5. Reklamace

V případě reklamace se může zájemce obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailu na stránce https://www.digicamp.cz v sekci Kontakty, nebo písemně na adrese: Digicamp s.r.o. Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10. Reklamovat kurz je možné nejpozději do 3 dnů od registrace.

O každé reklamaci rozhoduje Společnost individuálně.

Zjevně bezdůvodné reklamace nebo reklamace s úmyslem poškodit Společnost nebudou uznány. Jedná se mimo jiné například o reklamace objednávek v případě, že kupující absolvoval kurz ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, kdy zájemce užil předmětu objednávky a reklamací se snaží dosáhnout vrácení peněz, přičemž si ponechává předmět objednávky (například si předmět objednávky stáhl do počítače).

O stavu a průběhu reklamace informuje Společnost zájemce bez zbytečného odkladu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Jakkoliv nakládat s placeným obsahem poté, co byla reklamace vyřízena vrácením peněz, je zakázáno.


6. Zácházení s osobními údaji

Informace o zacházení s osobními údaji Společnosti jsou obsaženy v dokumentu Ochrana osobních údajů dostupné na stránce vodafonedigiakademie.digicamp.cz/pages/privacy


7. Ostatní stanovení

Společnost má právo stáhnout z portálu kterýkoliv kurz i bez udání důvodu.

Společnost prohlašuje, že veškerý materiál, který byl publikovaný, je aktuální ke 30.9.2021. Veškeré změny a informace od tohoto data, nemusejí být v kurzech aktuální. Změny se týkají například designu webových stránek, designových a technických změn v reklamních systémech, nových typech kampaní, a novinkám v oboru, apod.

Registrace zájemce je dobrovolná.

Uživatelský účet Společnost na požádání zájemce zruší. Je možné zrušit pouze účet toho, kdo o to požádá. Není možné zrušit účet jedné osobě na požádání jiné osoby.

Žádost o zrušení uživatelského účtu je možné provést zasláním e-mailu na [email protected], nebo písemně na adrese: Digicamp s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10.

Zrušením účtu nevzniká zájemci nárok na vrácení již zaplacených částek.

Vztah Společnosti a zájemce se řídí platnými právními předpisy České republiky.


8. Změna VOP

Společnost je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

O chystané změně obchodních podmínek budou zájemci informováni prostřednictvím portálu a/nebo zasláním informace o změně na registrovanou e-mailovou adresu, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.

Pokud zájemce se změnou obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu nebude souhlasit, může do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění obchodních podmínek vypovědět předplatné a zrušit uživatelský účet, a to zasláním protestu proti změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu [email protected], nebo písemně na adrese: Digicamp s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10.